Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a z nich plynoucí závazky mezi provozovatelem MĚSTO KAPLICE, IČ: 00245941/DIČ CZ 00245941, se sídlem: Náměstí 70, 382 41  Kaplice, e-mail: kinokaplice@seznam.cz , tel.: 773 823 056 (dále jen „Prodávající“ nebo „Provozovatel“) a zákazníkem – kupujícím.

 

        a) Smluvní vztah mezi Prodávajícím a zákazníkem – kupujícím vzniká koupí vstupenky na filmové nebo jiné představení provozované Prodávajícím.

        b) Zákazník, který zakoupí vstupenky přímo na provozovně Prodávajícího nebo přes internet, vyjadřuje tak souhlas s těmito všeobecnými podmínkami, které jsou pro obě smluvní strany závazné.

        c) Pro smluvní vztah mezi Prodávajícím a zákazníkem je rozhodující verze všeobecných obchodních podmínek platná v den uhrazení platby kupní ceny za vstupenku.

2. Vysvětlení pojmů

                a) Zkratkou „VOP“ se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky.

        b) Vstupenkou se rozumí jedna vstupenka nebo více vstupenek, které si zákazník rezervuje a zaplatí na pokladně Prodávajícího.

        c) Elektronickou vstupenkou se rozumí jedna elektronická vstupenka nebo více elektronických vstupenek, které si zákazník objedná a zaplatí přes internet.

        d) Uvedená kupní cena je cenou aktuální pro objednaná představení, tato cena obsahuje DPH v zákonné výši a je cenou konečnou.

3. Koupě vstupenky

a) Vstupenku může zákazník zakoupit přímo v provozovně Prodávajícího, kdy při platbě na pokladně Prodávajícího obdrží vstupenku, nebo přes internet na stránkách Prodávajícího: www.kinokaplice.cz.

b) Při koupi vstupenky na provozovně Prodávajícího vybírá zákazník z dosud volných vstupenek, nebo si vstupenku může nezávazně rezervovat přes internet a nejpozději 60 min. před začátkem představení ji zaplatit a vyzvednout vstupenku na pokladně Prodávajícího. Zákazník po provedení rezervace obdrží na jím označený e-mail zprávu, která obsahuje unikátní číslo provedené rezervace. Zákazník po příchodu na pokladnu Prodávajícího nahlásí číslo své rezervace. Na jejím základě obsluha pokladny zákazníkovi prodá příslušnou rezervovanou vstupenku. V případě, že si zákazník nevyzvedne rezervovanou vstupenku ve stanoveném čase před zahájením představení, může Provozovatel vstupenku uvolnit k dalšímu prodeji bez dalšího oznámení zákazníkovi.

c) Při koupi vstupenky přes internet obdrží zákazník elektronickou vstupenku, která je vybavena číselným čárovým kódem, a bude zákazníkovi zaslána na zákazníkem označený a zadaný e-mail ve formátu PDF pro vytištění nebo mu bude zaslaná na zákazníkem označený a zadaný e-mail pro možnost uložení do mobilního telefonu, za předpokladu objednání a úhrady vstupenky přes internet. Zákazník může uhrazení kupní ceny přes internet realizovat následujícími typy platebních karet: MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, Visa, Visa Electron nebo přes vybrané banky online zadáním a převodem.

      

4. Ostatní podmínky 

a) Zákazník bere na vědomí, že současně si může rezervovat vstupenku pouze na jedno představení a to v maximálním množství dvaceti vstupenek nebo elektronických vstupenek. Rezervovat vstupenku na další představení může až po ukončení rezervace, kterou předtím začal. Pokud zákazník nedodrží tyto pokyny, provozovatel neručí za správné provedení rezervací i přesto, že zákazník obdrží email o potvrzení rezervace. Provozovatel si vyhrazuje právo na zrušení takové rezervace, a to bez oznámení zákazníkovi.

b) Číselné čárové kódy elektronické vstupenky lze sejmout čtecím zařízením pouze jednou, tzn., že při jakémkoliv dalším předložení číselného čárového kódu v podobě tištěné nebo v mobilním telefonu nebude k takto opakovaně předložené elektronické vstupence přihlíženo a na jejich základě nebude povolen vstup do zařízení Provozovatele, a to bez ohledu na to, kdo elektronickou vstupenku předloží.

        c) Provozovatel není odpovědný za obtíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním elektronické vstupenky. Její padělání je trestné. Elektronická vstupenka se rovněž stává neplatnou, jestliže z ní nejsou patrné údaje potřebné pro její kontrolu nebo byla pozměněna dodatečnými úpravami.

5. Ochrana osobních údajů

a)  Rezervací vstupenky přes internet nebo nákupem elektronické vstupenky, dává Zákazník Provozovateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, případně dalších údajů uvedených v registračním formuláři za účelem realizace rezervace vstupenky přes internet nebo prodeje elektronické vstupenky prostřednictví internetu, případně pro účely reklamace nebo informace o zrušeném představení po dobu jednoho roku. Provozovatel se zavazuje, že uvedená osobní data jsou považována za přísně důvěrná a nebudou nikdy prodána nebo převedena na někoho jiného. Všechny osobní údaje budou přísně utajeny a budou užívány pouze pro účely Provozovatele.

        b) Údaje, které budou sloužit pro úhradu kupní ceny elektronické vstupenek, jsou poskytovány přímo společnostem provozujícím zabezpečené internetové platební brány a Provozovatel nemá k těmto údajům přístup. Tyto údaje jsou chráněny v souladu se všeobecnými podmínkami provozovatelů těchto zabezpečených internetových platebních bran.

6. Odstoupení o smlouvy

        a) Dle ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemá Zákazník právo od smlouvy odstoupit, neboť se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je poskytováno v určeném termínu a době.

        b) V případě, že dojde ke zrušení představení, na které si zákazník již zakoupil vstupenku nebo elektronickou vstupenku, bude zákazníkovi vrácena kupní cena za těchto podmínek:

-          u vstupenky zakoupené v pokladně Provozovatele, bude zákazníkovi vrácena zaplacená cena, pokud se bez zbytečného odkladu dostaví do pokladny, kde vstupenku zakoupil, popřípadě, bude-li mít zákazník zájem, může mu být vstupenka vyměněna za vstupenku na jiné představení v provozovně Provozovatele ve stejné hodnotě,

-          u elektronické vstupenky bude zákazníkovi vrácena zaplacená cena po písemném uplatnění reklamace bankovním převodem.

                            

7. Rozhodné právo, soudní místo a mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

        a) Smluvní vztahy mezi Prodávajícím se řídí českým právem a pro případné soudní spory jsou příslušné české soudy.

        b) Pro řešení sporů mezi Prodávajícím a zákazníkem je místně příslušný obecný soud Prodávajícího, pokud právní předpis nestanoví jinak.

        c) Zákazník je oprávněn, vznikne-li mezi ním a Prodávajícím spor a nepodaří-li se takto vzniklý spor vyřešit smírnou cestou, obrátit se s návrhem řešení takového sporu subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. 

8. Závěrečná ustanovení

        a) Tyto VOP jsou platné pro smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a zákazníkem.

        b)  Prodávající si vyhrazuje právo změny VOP bez předchozího upozornění.

        c) Toto znění VOP nabývá účinnosti dne 7.3.2017

 

Všeobecně závazné podmínky rezervace vstupenek prostřednictvím internetu, platné v Kině Kaplice.

Všeobecné závazné podmínky vymezují práva prodávajícího (provozovatel kina) a kupujícího (zákazník) a platí pouze při rezervaci vstupenek přes internet.

Rezervace vstupenek:

-          zákazník bere na vědomí, že rezervace je nezávazná a v případě, že si vstupenky nevyzvedne ve stanoveném čase před zahájením představení, tak provozovatel kina může vstupenky uvolnit k dalšímu prodeji bez dalšího oznámení zákazníkovi. Stanovený čas je oznámen zákazníkovi ihned po ukončení rezervace v rezervačním systému a zároveň zaslán emailem, pokud byl email správně zadán. Vstupenky si zákazník může vyzvednout pouze v pokladně kina a to sdělením variabilního čísla rezervace, nebo svých kontaktních údajů zadaných při rezervaci. Zákazník může být vyzván k předložení svých identifikačních dokladů personálem kina za účelem kontroly.

-          zákazník bere na vědomí, že současně si může rezervovat vstupenky pouze na 1 představení a rezervovat vstupenky na další představení může až po ukončení rezervace, kterou předtím začal. Pokud zákazník nedodrží tyto pokyny, provozovatel neručí za jeho rezervaci i přesto, že zákazník obdrží email o potvrzení rezervace. Provozovatel si vyhrazuje právo na zrušení takové rezervace a to bez oznámení zákazníkovi.

-          zákazník bere na vědomí a bezvýhradně souhlasí, že jím zadané kontaktní údaje mohou být zaznamenány v systému za účelem pozdějšího kontaktování provozovatelem nebo obsluhou kina. Současně bere na vědomí a souhlasí, že v případě opakovaného neprovedení a neodvolání rezervace, mu může být budoucí rezervace zablokována. Rezervaci lze odvolat osobně nebo telefonicky v pokladně kina.

 

Uvedené obchodní podmínky jsou platné v den provedení rezervace vstupenek do kina zákazníkům.

Tyto všeobecné obchodní podmínky byly schváleny usnesením Rady města Kaplice č. 1419, konané dne 6.3.2017.

 

 

Najděte svoji akci

Pro lepší přizpůsobení obsahu pro Vás, bezpečnosti, měření statistik návštěvnosti a lepší zpětné vazbě tento web používá cookies. Klikáním a navigováním po stránce souhlasíte s tím, že sbíráme o Vás anonymní informace přes cookies. Více informací o používání cookies na naší stránce najdete zde.