O kině

První biografická představení se v sále zimní sokolovny v dnešní Tyršově ulici konala již od roku 1911. V letech 1927 – 1928 pak byla k novorenezanční sokolovně (postavené v roce 1898) přistavěna budova kina. Dne 2. listopadu 1928 se zde konalo první filmové představení. Prostor kina ve své době sloužil jako víceúčelový sál. Po odstranění dělící, lehce demontovatelné stěny, oddělující sokolovnu od sálu kina, se zde pořádaly společenské akce obce sokolské, šibřinky apod.
 
V čase, kdy trhy s filmem ovládaly němé filmy, doprovázel představení hudbou orchestr pana Lipše z orchestřiště. Dnes je toto orchestřiště zakryto podlahou pod promítacím plátnem a kino je odděleno od sokolovny zdí.
V čase protektorátu se kino označovalo názvem Kino Viktoria a v roce 1945 bylo znárodněno a přejmenováno na Kino Svět. V roce 1949 bylo zavřeno a prostory kina sloužily jako sklad nábytku, obilí a různého zboží.
Původně se ovšem v Nymburce promítalo na více místech. Nejprve to bylo ve vlastní sokolovně, poté v dnešním Městském kině Sokol v Tyršově ulici čp. 6. Dále pak v Bio invalidů, které bylo zřízeno v zadním traktu domu čp. 1749 (dnes zde, po celkové adaptaci, sídlí Městská knihovna Nymburk). Toto Bio bylo po roce 1948 znárodněno a převedeno do majetku města. V roce 1950 bylo přejmenováno na Kino Oko. Tehdejší Vesnické noviny Nymburska napsaly: „O vybavení Kina Oko se postaral Čs. státní film. Při zahájení provozu byl promítnut sovětský film Boj o vteřiny“. Bio bylo počátkem 60. let 20. století zrušeno a v jeho prostorách byla v roce 1961 zřízena knihovna. Definitivně byla podoba bývalého kina setřena v roce 1992, kdy byla provedena rozsáhlá rekonstrukce vnitřních prostor pro potřeby knihovny (sál byl přestropen a byly zrušeny balkóny).
Čtvrtým místem, kde také probíhala filmová představení, byl Grand Hotel Nymburk, (svého času restaurace Postřižiny), na Palackého třídě.
 
Kino Svět bylo po celkové rekonstrukci znovu otevřeno v roce 1958. V  roce 1974 byla v kině provedena úprava hlediště a byla vyměněna dřevěná sedadla za dnešní koženková. Souběžně s úpravou hlediště byla provedena generální oprava ústředního topení. V roce 1990 byla provedena oprava střechy.
Na členské schůzi znovuobnoveného Sokola dne 16. listopadu 1990 byla odhlasována změna názvu kina. Od ledna 1991 se tedy kino znovu jmenovalo Kino Sokol.
V roce 1994 byla realizována rekonstrukce sociálního zařízení.
V roce 1996 uzavřelo město se Sokolem smlouvu o odkoupení objektu kina.
 
Kromě zajišťování filmových představení pro veřejnost se promítají po dohodě filmová představení pro školy. V červenci 1988 kino díky iniciativě ředitele Zdeňka Pertlíčka rozšířilo svou činnost o půjčování videokazet a později i DVD. Málokdo však ví, že nymburské kino bylo poskytováním této služby v té době jedním z prvních v republice - ještě ve federální republice bylo dvacáté první. Ve fondu videopůjčovny se nacházelo 2500 titulů na VHS a DVD. Zrušena byla z ekonomických důvodů v roce 2005. V roce 2009 skončilo kino činnost jako samostatný právní subjekt a přešlo pod správu Městského kulturního střediska Nymburk.
 
 
V roce 2012 přešlo kino Sokol na digitální promítání a od roku 2017 funguje pod hlavičkou Nymburského kulturního centra (přejmenovaného Městského kulturního střediska Nymburk). V témže roce proběhla úprava foyer kina, otevřena byla nová kinokavárna. V roce 2021 schválila rada města tří etapovou rekonstrukci kina podle návrhu architektky MgA. Marcely Steinbachové PhD. V roce 2022 došlo v rámci první etapy k částečné rekonstrukci podlahy a výměně sedaček v sále.
 
Od roku 1958 byl ředitelem kina na řadu let pan Filo. Dalším dlouholetým a obětavým ředitelem pak byl pan Zdeněk Pertlíček. Od roku 2010 je vedoucím kina Lukáš Kadava. S rozšířením programu kina o nefilmové akce (koncerty, výstavy, besedy apod.) se od roku 2019  na tvorbě programu podílí Zuzana Šotková.
 
Od roku 2024 se o váš (nejen) filmový zážitek starají:
 
František Burián - promítač
Pavel Koníček - promítač
Jiří Lejsek - promítač
Petr Gombík - promítač, technik
Aleš Hradecký - promítač, technik
Helena Teperová - pokladní
Jana Vecková - pokladní
Pavla Vyhnánková - uvaděčka
Slávek Vaněk - uvaděč
Eva Plesarová - uklízečka
Zuzana Šotková - zástupce vedoucího
Lukáš Kadava - vedoucí kina