Provozní řád

Provozní řád kina JUPITER Velké Meziříčí

 

1. Provozovatelem kina je společnost s ručením omezeným Jupiter club s.r.o. Velké Meziříčí, Náměstí 17,  594 01 Velké Meziříčí, IČO 46967036.

2. Kino JUPITER je kulturní institucí sloužící především k promítání filmových představení, pořádání menších klubových koncertů, přednášek, seminářů, besed, konferencí, valných hromad, prezentací, školení.

3. Kino je způsobilé k promítání 35 mm filmů a digitálních projekcí ve standardu DCI v rozlišení 2K se zvukovým záznamem Dolby  Digital EX. Kapacita sálu je 197 míst.

4. Cena uvedená na vstupence je konečná a obsahuje povinný odvod do Fondu kinematografie.

5. Návštěvníci jsou povinni hlásit slevy před zakoupením vstupenky. Zakoupenou vstupenku je zákazník povinen zkontrolovat ihned u pokladny při jejím převzetí. Pozdější reklamace se nepřijímají.

6. Vstup do veřejných prostor kina je možný až po zakoupení platné vstupenky.

7. Pokladna se uzavírá 15 minut po zahájení večerního představení.

8. Diváci jsou povinni chovat se tak, aby nevhodným chováním nerušili ostatní návštěvníky kina, a uposlechnout organizačních pokynů pracovníků kina. Neukázněné či podnapilé diváky mohou zaměstnanci kina vykázat bez nároku na vrácení vstupného nebo je do kina vůbec nepustit.

9. Ve všech prostorách kina je zakázáno kouřit a v hledišti používat mobilní telefon. Zákaz pořizování jakýchkoliv obrazových zvukových či obrazově-zvukových záznamů na jakákoliv zařízení během filmového představení.

10. Při uzavřených školních představeních zodpovídá za pořádek a bezpečnost diváků dozor, který byl určen vedením školy a diváky do kina dovedl.

11. Za nezletilé diváky kina zodpovídá jejich zákonný zástupce.

Návštěvníkům kina není dovoleno účastnit se představení, pokud nesplňují věkovou hranici přístupnosti stanovenou výrobcem nebo distributorem audiovizuálního díla dle § 4, písm. c) a d) Předpisu č. 496/2012 Sb (Zákon o audiovizi); návštěvníci jsou za tímto účelem povinni prokázat provozovateli kina skutečnost, že splňují příslušnou věkovou hranici.

Za nezletilé návštěvníky kina odpovídají v plném rozsahu jejich zákonní zástupci, na jejich plné odpovědnosti je posouzení, zdali je dané filmové představení označené dle § 4, písm a) a b) Předpisu č. 496/2012 Sb (zákon o audiovizi) za přístupné bez omezení nebo nevhodné pro děti do 12 let, pro nezletilého vhodné či nikoliv. Provozovatel kina neodpovídá za jakoukoliv újmu vzniklou nezletilému z tohoto důvodu.

12. Filmové představení končí až po promítnutí závěrečných titulků, diváci opouštějí sál až po rozsvícení hlediště. V případě, že diváci začínají opouštět sál během závěrečných titulků, promítač z bezpečnostních důvodů rozsvítí sál pouze tlumeně.

13. Minimální počet návštěvníků, kterého je zapotřebí pro uskutečnění projekce filmu je 5. Děti do 3 let mají vstupné zdarma, nemají ale nárok na sedadlo, rodiče si je musí vzít na klín.

14. Na základě zákona o autorských právech je v kinosále zakázáno pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy.

15. Provozovatel nezodpovídá za osobní věci návštěvníků ponechané volně v prostorách kina.

16. Zakoupením vstupenky návštěvník stvrzuje seznámení se s provozním řádem kina. Výjimky z tohoto provozního řádu může stanovit pouze provozovatel kina.

17. Za vratnou zálohu 50 Kč provozovatel zapůjčí dětem po dobu představení podsedák pro pohodlnější výhled ze sedačky.

18. Provozotel může omezit vstup do sálu divákům s horkými nápoji, zakoupenými v automatu. Pro vychutnání zakoupených horkých nápojů slouží předsálí kina.

19. Návštěvník kina je povinen před zakoupením vstupenky se seznámit s platnými hygienickými opatřeními vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR - viz. covid.opatření.