Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO STŘEDISKA PROTIVÍN

Předmět reklamačního řádu

Reklamační řád stanoví postup zákazníka a provozovatele v případech, kdy přes veškeré úsilí provozovatele, zákazník shledá oprávněný důvod k podání reklamace na kvalitu poskytované služby, tj. prodeje vstupenek na kulturní akce, případně jiné akce, prostřednictvím http://www.kultura-protivin.cz.

Prodej vstupenek prostřednictvím webového portálu http://www.kultura-protivin.cz

Prodej vstupenek se realizuje na základě obchodních podmínek pro poskytování služby prodej vstupenek na kulturní akce prostřednictvím http://www.kultura-protivin.cz (dále jen „obchodní podmínky“). Zakoupením vstupenky (vstupenek) vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a pořadatelem.

Provozovatel neodpovídá za žádnou škodu či jakoukoliv jinou újmu, která by vznikla zákazníkovi nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s návštěvou akcí, zejména neodpovídá za žádné výlohy, které zákazníkovi vznikly v souvislosti s akcí. 

Zaplacené vstupné se nevrací, není-li v tomto reklamačním řádu výslovně uvedeno jinak. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či poškození se náhradní vstupenka neposkytuje.

Nestandardní situace při prodeji vstupenek

Zákazník má právo na podání reklamace nedojde-li k úplnému a k řádnému nabytí všech zaplacených vstupenek. Reklamaci lze uplatnit pouze v tom případě, kdy zákazník postupoval podle obchodních podmínek. Reklamace se uplatňuje bezprostředně po nákupu vstupenek.

V případě, kdy dojde ke vzniku nestandardní situace v době kratší než 1 pracovní den před termínem konání akce, kino Protivín nemůže zákazníkovi garantovat nárok na konkrétní zakoupenou vstupenku (vstupenky). Nastalou situaci řeší pověřené osoby kina Protivín (viz kontakty na webu http://www.kultura-protivin.cz. Pověřená osoba MěKS podá zákazníkovi ústní informaci o způsobu a termínu řešení reklamace.

Zákazník je povinen bezprostředně po převzetí/obdržení vstupenky (vstupenek) zkontrolovat správnost obdržených údajů. Na základě okamžité reklamace zákazníka bude reklamovaná vstupenka (vstupenky) prostřednictvím systému zrušena a zákazníkovi bude vrácena zaplacená peněžní částka. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Nestandardní situace vzniklé při vstupu na místo konání akce

V případě jakýchkoliv nestandardních situací, vzniklých při vstupu na místo konání akce, je zákazník povinen kontaktovat neprodleně zástupce provozovatele.

V případě, že při koupi vstupenek prostřednictvím internetu došlo sice k odepsání částky z účtu zákazníka, ale vstupenky se nezobrazují, reklamaci vrácení peněz z důvodu neposkytnutí služby si musíte uplatnit v bance, která Vám vystavila platební kartu, jejímž prostřednictvím platba proběhla. Takové reklamace nemůže řešit provozovatel MěKS. Kupující, který si zakoupí vstupenky prostřednictvím internetu, bez výhrad přijímá veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a je povinen se jimi řídit.

Vracení vstupenek

U některých akcí jsou možné krátkodobé posuny termínů konání. Změněné termíny konání akcí jsou uváděny na webovém portálu http://www.kultura-protivin.cz. Tyto změny nejsou důvodem pro vrácení vstupného.

Zakoupené vstupenky prostřednictvím internetu může zákazník vrátit pouze z důvodu, že se představení z technických důvodů neuskuteční (porucha na technickém zařízení, nedodání filmu do kina), a to nejpozději před začátkem představení a maximálně do 7 dnů od jejich zakoupení požadovat za ně zaplacenou finanční hodnotu. Zákazník musí tak učinit písemně. Písemná žádost musí obsahovat název představení, datum a čas, počet vstupenek a cenu celkem, variabilní symbol platby a číslo účtu, na který má být zaplacená částka poukázána. Pokud žádost nebude obsahovat některý z uvedených údajů, nebude vyřízena.

Podmínky pro vracení vstupenek v případě úplného zrušení akce určuje provozovatel. Zákazníci budou v takovém případě informováni o způsobu vracení na webovém portálu http://www.kultura-protivin.cz nebo formou odpovědi na dotaz zaslaný na e-mailovou adresu karfikova@kultura-protivin.cz.  Není-li stanoveno jinak, při vracení vstupenek zákazníkovi nebude vrácena částka zaplacená jako předprodejní poplatek.

Vracení vstupenek může, po dohodě, zajistit provozovatel v pokladně na adrese Městské kulturní středisko Protivín, Mírová 337  398 11 Protivín.

Účinnost reklamačního řádu

Reklamační řád je závazný pro zákazníka a provozovatele. Reklamační řád je vypracován v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Reklamující souhlasí s tím, že provozovatel, vede jeho osobní údaje uvedené v reklamačním listě ve své evidenci po dobu pěti let od vyřízení reklamace.

Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.5.2015.

Modul najdi_film nie je v tejto šablóne podporovaný.