Provozní řád

Všeobecně závazné podmínky rezervace a on-line prodeje vstupenek prostřednictvím internetu, platné v Městském kulturním středisku Protivín.

 

  1.    Předmět obchodních podmínek

Níže uvedené všeobecné závazné obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na promítání filmových představení, na kulturní a sportovní akce, případně jiné akce, prostřednictvím provozovatele kulturní akce, provozované Městským kulturním střediskem Protivín (dále jen „provozovatel“) a všechny smluvní vztahy se zákazníky, které z toho vyplývají a vymezují práva prodávajícího (provozovatel kina) a kupujícího (zákazník) a platí pouze při on-line prodeje vstupenek přes internet.

        2.     Smluvní partner

Pokud není uvedeno jinak, zprostředkovává provozovatel pouze prodej vstupenek z pověření pro kulturní akce MěKS. Zakoupením vstupenek vzniká smluvní vztah přímo mezi zákazníkem a provozovatelem.

       3.    Ceny a poplatky při on-line prodeji

Cena vstupenky se uvádí včetně zákonné sazby daně z přidané hodnoty.

Případný předprodejní poplatek, který navyšuje cenu vstupenky, je vždy uveden při zadávání objednávky.

Zaplacené vstupné se nevrací, není-li výslovně uvedeno jinak. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či poškození se náhradní vstupenka neposkytuje.

        4.    Zakoupení vstupenek

Návštěvník zakoupením vstupenky vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto Provozního řádu. Výjimky z tohoto Provozního řádu může stanovit pouze provozovatel kina. Návštěvník je povinen se prokázat platnou vstupenkou u vstupu do kina a je povinen si ji u sebe ponechat po celou dobu pobytu trvání představení.

        5.    Přístupnost představení

Návštěvníkům je zakázáno účastnit se představení, pokud nesplňují věkovou hranici přístupnosti stanovenou výrobcem nebo distributorem audiovizuálního díla dle § 4, písm c) a d) Předpisu č. 496/2012 Sb (Zákon o audiovizi); návštěvníci jsou za tímto účelem povinni prokázat provozovateli kina skutečnost, že splňují příslušnou věkovou hranici. Na představení označená jako mládeži nepřístupná je nutno na vyžádání pracovníka kina předložit platný doklad k prokázání věku diváka. Divák mladší než 15 let má povolen vstup na tato představení pouze v doprovodu rodiče nebo jiné zodpovědné osoby starší 18 let.  V souladu s § 5  Předpisu č. 496/2012 Sb (Zákon o audiovizi) uvádí kino přístupnost filmů na webových stránkách kina http://www.mujbijak.cz/klient-474/kino-146 u jednotlivých představení. Za nezletilé návštěvníky kina odpovídají v plném rozsahu jejich zákonní zástupci, na jejich plné odpovědnosti je posouzení, zda je dané filmové představení označené dle § 4, písm a) a b) Předpisu č. 496/2012 Sb (Zákon o audiovizi) za přístupné bez omezení nebo nevhodné pro děti do 12 let, pro nezletilého vhodné či nikoliv. Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv újmu vzniklou nezletilému z tohoto důvodu.

 

 

        6.    Dětské vstupné

V případě uvedení sníženého dětského vstupného u filmových nebo divadelních představení a všech ostatních akcí, mohou tuto slevu využívat děti do 15 let, pokud není výslovně uvedeno jinak. 

 

       7. Povinnosti návštěvníků

  1. Diváci jsou povinni chovat se tak, aby nevhodným chováním nerušili ostatní návštěvníky kina a uposlechnout organizačních pokynů pracovníků kina. Neukázněné či podnapilé diváky mohou zaměstnanci kina vykázat bez nároku na vrácení vstupného nebo je do kina vůbec nevpustit. Návštěvníkům je zakázáno především rušit filmová představení hlasitým hovorem, pískáním a jiným způsobem odporujícím zásadám společenského chování, používat fyzické síly, neslušných výrazů a gest nebo výrazů či jakýchkoli projevů hanobících rasu, náboženství nebo etnikum, nosit ve všech prostorách kina střelné zbraně nebo být jinak ozbrojen, jakkoli poškozovat majetek kina, včetně psaní, stříkání sprejem, škrábání, apod., úmyslně poškozovat bezpečnostní nebo protipožární zařízení. V případě poškození prostor a vybavení kina má provozovatel nárok na náhradu škody.
  2. Při 3D projekcích musí diváci vrátit zapůjčené 3D brýle personálu kina nepoškozené.
  3. Ve všech prostorách kina je zakázáno kouřit a v hledišti je zakázáno používat mobilní telefon.
  4. Při uzavřených školních představeních zodpovídá za pořádek a bezpečnost diváků dozor, který byl určen vedením školy a diváky do kina dovedl.
  5. Filmové představení končí až po promítnutí závěrečných titulků, diváci opouštějí sál až po rozsvícení hlediště. V případě, že diváci začínají opouštět sál během závěrečných titulků, promítač z bezpečnostních důvodů rozsvítí sál, avšak pouze tlumeně.

 

         8.    Rezervace vstupenek

Zarezervované vstupenky, které nebyly vyzvednuty nebo nahlášeny jako pozdržené nejpozději 20 minut před zahájením pořadu nebo filmové produkce, budou uvolněny k prodeji. 

         9.    Reklamační řád

Nestandardní situace při prodeji vstupenek, nestandardní situace vzniklé při vstupu na místo konání akce a vracení vstupenek popisuje Reklamační řád (viz níže), který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

         10.    Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí informace o zákazníkovi, na základě kterých jej lze přímo či nepřímo identifikovat. Provozovatel shromažďuje a uchovává zákazníkem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. MěKS Protivín ode dne 25. 5. 2018 zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů..

        11. Bezpečnost dat

Provozovatel nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům jednotlivých zákazníků a/nebo k jejich uživatelským účtům a/nebo k příslušnému datovému úložišti kina Protivín a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Zákazník prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

       12. Záruky

Provozovatel nepřebírá záruky za správnost, úplnost nebo aktuálnost nabízených informací v internetové nabídce akcí na webovém portálu www.kultura-protivin.cz s výjimkou úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Pokud bude kino-provozovatel rušit nebo upravovat akce, zveřejní tyto informace na webovém portálu www.kultura-protivin.cz. Nároky ze záruky existují při provádění smluvních výkonů pouze vůči provozovateli.

       13. Podmínky místa konání akce

Předložením vstupenky při vstupu na místo konání akce vyjadřuje držitel vstupenky souhlas s provozními předpisy místa konání akce, pokyny pořadatele a s podmínkami, které se k nim vážou.

      14. Účinnost obchodních podmínek

Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 11. 2. 2016